FEIFER - výroba a prodej páskovačů a páskovacích a balicích strojů

25 let tradice
25 let tradice
15 000 zákazníků ze 30 zemí světa
15 000 zákazníků ze 30 zemí světa
ISO 9001
ISO 9001
FULL-SERVICE
FULL-SERVICE

Cena a platební podmínky

Cena dodávaného zboží se řídí ceníkem zveřejněným na stránkách internetového obchodu platným k datu doručení objednávky prodávajícímu. U každé položky uvedené v ceníku je uvedena cena v Kč bez DPH. Celková cena dodávky sjednané v kupní smlouvě je tvořena součtem cen jednotlivých položek zboží, zvýšených o DPH.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
  • bezhotovostně v CZK převodem na účet prodávajícího č. 1080413319/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (dále jen „ účet prodávajícího“)
  • bezhotovostně platební kartou, pokud to technické vybavení na provozovně či u přepravce umožňuje


Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li smluvně dohodnuto jinak.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


Prodávající je oprávněn, zejména pak v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle bodu 2.4. těchto podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.