FEIFER - výroba a prodej páskovačů a páskovacích a balicích strojů

25 let tradice
25 let tradice
15 000 zákazníků ze 30 zemí světa
15 000 zákazníků ze 30 zemí světa
ISO 9001
ISO 9001
FULL-SERVICE
FULL-SERVICE

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.feifer.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.1.  Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu (dále jen „podmínky“) obchodní společnosti FEIFER – kovovýroba, spol. s r. o., se sídlem Holubova 858, 534 01 Holice, identifikační číslo: 49812742, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C.4930 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.feifer.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Těmito podmínkami se řídí veškeré vztahy vznikající při nákupu zboží v internetovém obchodu prodávajícího.

1.3.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4.  Veškeré nabídky jsou určeny pouze pro podnikatele. Kupujícím – podnikatelem je právnická nebo fyzická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

1.5.   Prodávající si vyhrazuje právo objednávku zákazníka odmítnout bez udání důvodu, a to buď v plném rozsahu, nebo částečně.

1.6.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Použití §1732 odst. 2 občanského zákoníku je vyloučeno.


2. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

2.1.   Předmětem kupní smlouvy je zboží nabízené prodávajícím v jeho internetovém obchodu, provozovaném na stránkách www.feifer.cz. Na těchto stránkách je zveřejněn rovněž katalog zboží, ceník a objednávkový košík.

2.2.   Odeslaná objednávka vyplněná kupujícím se považuje za návrh kupní smlouvy. Před odesláním objednávky je kupující povinen seznámit se s těmito podmínkami. Odesláním vyplněné objednávky kupující současně potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

2.3.   Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím zaslaným kupujícímu zpravidla prostředky elektronické komunikace bez zbytečného odkladu po přijetí jeho objednávky. Kupní smlouva vzniká i potvrzením objednávky, které obsahuje změny, pokud ji kupující bez zbytečného odkladu neodmítne.

2.4.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru zboží (množství, hodnota objednávky, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně či telefonicky).

2.5.   V objednávce je kupující povinen uvést zejména:
 

 •   obchodní firmu, jméno, příjmení a funkci osoby, která za firmu objednávku vyplnila,
 •   sídlo nebo místo podnikání,
 •   IČ a DIČ, pokud je kupující plátcem DPH,
 •   místo určení dodávky,
 •   formu platby,
 •   telefon, e-mail, popř. fax a adresu datové schránky.3. DODACÍ LHŮTA

3.1.   Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Není-li dodací lhůta smluvena, prodávající dodá zboží bez výzvy kupujícího ve lhůtě přiměřené povaze zboží a místu dodání. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1 - 5 pracovních dnů.

3.2.   Prodávající se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém i vzájmu kupujícího, volit dodací lhůtu a způsob přepravy tak, aby dodací lhůta odpovídala s přiměřenými přepravními náklady běžným zvyklostem. Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li výslovně dohodnuto jinak.

 

4. ZPŮSOBY DODÁNÍ, PŘEPRAVY ZBOŽÍ A CENA ZA DOPRAVU

4.1.   Dodávka zboží je v závislosti na formě dodávky splněna při osobním odběru předáním zboží kupujícímu v sídle prodávajícího nebo převzetím zboží od prodávajícího v místě určení, v ostatních případech předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci do místa určení.

4.2.   Osobní odběr je možný pouze po dohodě v sídle prodávajícího, popřípadě v místě jeho obchodního zastoupení. Tento způsob odběru je možné zpravidla využít bezplatně.

4.3.   Pokud si kupující neodebere zboží osobně, bude zboží dodáno do místa určení buď přímo prodávajícím nebo jeho obchodním partnerem, nebo prostřednictvím veřejného přepravce. Dodáním se rozumí odebrání a doručení zásilky na nakládací rampu nebo prostranství v místě určení, avšak s využitím manipulační techniky a pracovníků kupujícího (např. vysokozdvižný vozík, paletizační vozík, atd.). Přepravce nezajišťuje v místě určení žádné další služby (např. donášku do patra, do skladu apod.).

4.4.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.6.   Pro případ, že kupující bezdůvodně odmítne převzít dodávku, se současně sjednává smluvní pokuta ve výši 20 % z ceny dodávky včetně DPH, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu. Zaplacení pokuty nezbavuje kupujícího povinnosti k náhradě škody, která kupujícímu marným zasláním zboží vznikne.

4.7.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít, je však povinen o tomto učinit záznam v přepravních listech či obdobných doručovacích dokumentech. Prostřednictvím veřejného přepravce jsou zpravidla dodávány kusové zásilky. Cena za přepravu bude zákazníkovi sdělena při potvrzení objednávky, pokud již během objednání prostřednictvím e-shopu nebyla stanovena.

4.8.   Při dodání zboží prodávajícím do místa určení automobilovou nebo jinou přepravou s využitím vlastních dopravních prostředků prodávajícího, popřípadě prostřednictvím smluvních partnerů bude cena za přepravu zákazníkovi individuálně sdělena při potvrzení objednávky.

 

5. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1.   Cena dodávaného zboží se řídí ceníkem zveřejněným na stránkách internetového obchodu platným k datu doručení objednávky prodávajícímu. U každé položky uvedené v ceníku je uvedena cena v Kč bez DPH. Celková cena dodávky sjednané v kupní smlouvě je tvořena součtem cen jednotlivých položek zboží, zvýšených o DPH.

5.2.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně v CZK převodem na účet prodávajícího č. 1080413319/0800, vedený u České spořitelny, a.s. (dále jen „ účet prodávajícího“)
 • bezhotovostně platební kartou, pokud to technické vybavení na provozovně či u přepravce umožňuje


5.3.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do14 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li smluvně dohodnuto jinak.

5.4.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.5.   Prodávající je oprávněn, zejména pak v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky podle bodu 2.4. těchto podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.6.   Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


6. BALENÍ ZBOŽÍ A VÝROBKŮ, MNOŽSTEVNÍ ODCHYLKY

6.1.   Zboží je obvykle je baleno v kartonové krabici, popř. na vratných paletách, pokud povaha (objem, hmotnost, rozměry apod.) nedovoluje jeho expedici prostřednictvím balíkové přepravy.

6.2.   Náklady na balení a obalové materiály nejsou účtovány, avšak s výjimkou vratných palet, které nejsou v režimu oběhu obalů vráceny výměnou.

6.3.   Pro většinu prodávaných balicích materiálů a některých zakázkově vyráběných produktů (krabice, sáčky, fólie, ocelové vázací pásky, kartonové hrany a proložky apod.) je s ohledem na výrobní technologii prodávající oprávněn dodat objednané zboží s množstevní odchylkou mezi sjednaným množstvím a skutečně dodaným množstvím, a to takto:
 

 • u dodávek do množství 100 MJ odchylka 20%,
 • u dodávek od množství 101 MJ do 500 MJ odchylka 10%,
 • u dodávek do množství nad 501 MJ odchylka 5%, není-li sjednáno jinak.


7. PRÁVA ZÁKAZNÍKA VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.   Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že
 

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží   tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.


7.2.   Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v trvání šest měsíců od jeho dodání.

7.3.   Případné vady je kupující povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. V reklamaci je povinen přesně popsat zjištěné vady. O reklamaci rozhodne prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně posouzení vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti kalendářních dnů.

7.4.   V závislosti na druhu vady má kupující právo na výměnu věci nebo její bezplatnou opravu, nebo, není-li to možné, na slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Více informací naleznete v reklamačním řádu.


8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1.   V případech, které tyto podmínky neřeší, se vztahy prodávajícího a kupujících řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb).

8.2.   Prodávající a kupující se mohou dohodnout odchylně od těchto podmínek. Tato odchylná ujednání mají před těmito podmínkami přednost.

8.3.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.4.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

8.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování FEIFER – kovovýroba, spol. sr. o., adresa elektronické pošty info@feifer.cz, telefon +420466681351.
 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 4. 2014